1236
تعداد مشتریان
640
تعداد انتخابات برگزار شده
347501
تعداد رای اخذ شده

تنها با 3 گام، فقط در کمتر از 1 ساعت انتخابات خود را برگزار کنید.

سریع - آسان - مطمئن

  • گام اول: ثبت نام در سایت
  • گام دوم: تعاریف پایه از پنل کاربری
  • گام سوم: برگزاری انتخابات

برای شرکت در رای گیری و ثبت رای یکی از اپلیکیشن های ذیل را در گوشی خود نصب نمایید