به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

پکیج های موجود

رایگان
0

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 1
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 10
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 0
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 0
انتخاب
بسته شماره یک
50000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 3
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 100
 • تعداد انتخابات همزمان 3
 • قیمت (تومان) 50000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 50000
انتخاب
بسته شماره دو
95000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 5
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 250
 • تعداد انتخابات همزمان 5
 • قیمت (تومان) 185000
 • تخفیف (تومان) 90000
 • قابل پرداخت (تومان) 95000
انتخاب
بسته شماره سه
199000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 500
 • تعداد انتخابات همزمان 10
 • قیمت (تومان) 390000
 • تخفیف (تومان) 191000
 • قابل پرداخت (تومان) 199000
انتخاب
بسته شماره چهار
399000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 3
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 12
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 1000
 • تعداد انتخابات همزمان 15
 • قیمت (تومان) 690000
 • تخفیف (تومان) 291000
 • قابل پرداخت (تومان) 399000
انتخاب
ویژه مدارس
199000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 3
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 500
 • تعداد انتخابات همزمان 5
 • قیمت (تومان) 350000
 • تخفیف (تومان) 151000
 • قابل پرداخت (تومان) 199000
انتخاب
نسخه اختصاصی
مطابق با سفارش مشتری
 • مدت زمان انتخابات (روز) نامحدود
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) نامحدود
 • حداکثر تعداد رای دهندگان نامحدود
 • تعداد انتخابات همزمان نامحدود
 • قیمت (تومان) نامحدود
 • تخفیف نامحدود
 • قابل پرداخت (تومان) تماس بگیرید