به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

تکنولوژیهای بکار رفته

تکنولوژیهای رای شمار

این سیستم بر مبنای آخرین تکنولوژیهای مبتی بر .Net طراحی و پیاده سازی شده است و موتور پایگاه د اده آن از Sql Server بهره مند می باشد. همچنین در این سیستم از الگوهای کد گذاری جهت عدم احراز هویت رای دهندگان استفاده میشود این الگوی رمز گذاری شده یک الگوی کاملا بومی سازی شده و بر مبنای Encrypting Sql Server انجام شده است، بطوری که خود تولید کنندگان این سیستم نیز قارد نخواهند بود که شناسایی کنند چه کسی به چه کسی رای داده است !

تکنولوژیهای رای شمار