به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

پکیج های موجود

بسته شماره یک
قیمت

50000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 5
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 30
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 50000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 50000
انتخاب
بسته شماره دو
قیمت

170000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 70
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 170000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 170000
انتخاب
بسته شماره سه
قیمت

270000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 120
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 270000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 270000
انتخاب
بسته شماره چهار
قیمت

400000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 200
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 400000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 400000
انتخاب
ویژه مدارس
قیمت

300000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 300
 • تعداد انتخابات همزمان 3
 • قیمت (تومان) 300000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 300000
انتخاب
رایگان
قیمت

0

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 3
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 15
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 0
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 0
انتخاب
نسخه اختصاصی
قیمت

تماس بگیرید

 • مدت زمان انتخابات (روز) نامحدود
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) نامحدود
 • حداکثر تعداد رای دهندگان نامحدود
 • تعداد انتخابات همزمان نامحدود
 • قیمت (تومان) نامحدود
 • تخفیف نامحدود
 • قابل پرداخت (تومان) تماس بگیرید