به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

پکیج های موجود

رایگان
0

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 5
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 0
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 0
انتخاب
بسته شماره یک
85000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 30
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 85000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 85000
انتخاب
بسته شماره دو
250000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 3
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 100
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 250000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 250000
انتخاب
بسته شماره سه
650000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 3
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 10
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 300
 • تعداد انتخابات همزمان 3
 • قیمت (تومان) 650000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 650000
انتخاب
بسته شماره چهار
1200000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 3
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 10
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 400
 • تعداد انتخابات همزمان 5
 • قیمت (تومان) 1500000
 • تخفیف (تومان) 200000
 • قابل پرداخت (تومان) 1200000
انتخاب
ویژه مدارس
400000

تومان

 • مدت زمان انتخابات (روز) 3
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 10
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 500
 • تعداد انتخابات همزمان 5
 • قیمت (تومان) 400000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 400000
انتخاب
نسخه اختصاصی
مطابق با سفارش مشتری
 • مدت زمان انتخابات (روز) نامحدود
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) نامحدود
 • حداکثر تعداد رای دهندگان نامحدود
 • تعداد انتخابات همزمان نامحدود
 • قیمت (تومان) نامحدود
 • تخفیف نامحدود
 • قابل پرداخت (تومان) تماس بگیرید